ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายละเอียดท้ายประกาศและรายละเอียดการมอบตัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียดท้ายประกาศและรายละเอียดการมอบตัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดท้ายประกาศและรายละเอียดการมอบตัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายละเอียดท้ายประกาศและรายละเอียดการมอบตัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียดท้ายประกาศและรายละเอียดการมอบตัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียดท้ายประกาศและรายละเอียดการมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ตัวจริง)
รายละเอียดท้ายประกาศและรายละเอียดการมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ตัวสำรอง)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดท้ายประกาศและรายละเอียดการสัมภาษณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4