[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ || Sukhondheerawidh School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
เกียรติยศชาวสุคนธ์
ครู/เจ้าหน้าที่
นักเรียน
poll

   อยากให้โรงเรียนปรับปรุงส่วนไหนมากที่สุด


  1. ห้องสมุด
  2. ความเร็ว Internet
  3. สนามกีฬาในร่ม
  4. สถานที่จอดรถยนต์
  5. ระบบการบริหารงาน
  6. เทคโนโลยีภายในห้องเรียน


ข่าวด่วน
 

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ทำไมต้อง สุคนธีรวิทย์ ?
โดย : admin
เข้าชม : 10875
จันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ทำไมต้อง “สุคนธีรวิทย์”
 
จัดการศึกษาเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน
            อนุบาล
                        สถานศึกษากำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย คือ  “เด็กดี  รักความเป็นไทย”   โดยเด็กได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจรู้จักการแบ่งปัน มีความอ่อนน้อม  เคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้ มีวัฒนธรรมที่ดีงามตามประเพณีไทย  สอดคล้องกับเอกลักษณ์ “ จัดการศึกษาเด่น  เน้นคุณภาพผู้เรียน ”  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดกิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมรีไซเคิล  และกิจกรรมปลูกผัก เป็นต้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดการสอนดนตรีให้กับนักเรียน จึงทำให้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยของเรามีพัฒนาการเป็นไปอย่างเหมาะสมตามวัยครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม           
             ประถมศึกษา
                        สำหรับการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาอย่างเท่าเทียม ให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนอย่างทั่วถึง ไม่แบ่งแยก เราคำนึงถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญมากในปัจจุบัน เราจึงใช้หลักสูตรคณิต – วิทย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ  โดยเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรคณิต – วิทย์ที่เป็นภาษาไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน  สอนโดยเจ้าของภาษา นักเรียนจึงมีความเพลิดเพลินไปกับการเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

                        เราไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะวิชาการเท่านั้น แต่เรายังคำนึงถึงด้านดนตรี ด้านพลานามัยของนักเรียนด้วย โดยได้เพิ่มสนามกีฬาในร่ม และสระว่ายน้ำให้กับเด็ก เพื่อเด็กจะได้พัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม


             มัธยมศึกษา       
                        เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จ จึงถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เราได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรคณิต –วิทย์ เพื่อฝึกเด็กให้มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และก้าวทันโลกในปัจจุบัน   
        
                        เราได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเป็นผู้สอนในวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ในรูปแบบของนิสิตนักศึกษา และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย อีกทั้งเรายังให้เจ้าของภาษาเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Play & Learn นักเรียนจึงสนุกสนานกับการเรียนรู้ และรู้สึกว่าภาษาเป็นเรื่องน่าค้นหา

                        ด้วยการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 3 ระดับ จึงทำให้สุคนธีรวิทย์ได้รับการยอมรับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน  นักเรียนของเราสอบแข่งขันเข้าสู่โครงการโอลิมปิกวิชาการได้ทุกปี นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ 100 % ทุกรุ่นนับตั้งแต่เปิดโรงเรียนมา และในปีการศึกษา 2557 สุคนธีรวิทย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการันตีความสามารถทางวิชาการ O-NET ทั้ง 3 ระดับชั้นเพียงโรงเดียวในจังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ : สามารถดูผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกรุ่น ได้ที่นี่นำพัฒนาการ ผสานการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
            โรงเรียนอยากเห็นลูกศิษย์ของเราโตขึ้นอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จตามที่พวกเขาต้องการ และเด็กจะต้องสามารถรับมือกับการดำเนินชีวิตได้ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเสริมวิชาการโดยผ่านการปฏิบัติ ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันโดยจัดเป็นชุมนุม หรือชมรมต่าง ๆ เพราะเราเชื่อว่าศักยภาพการเรียนรู้อยู่ที่ใจ เริ่มจากการใฝ่รู้ การมีจิตอาสา ความมีสติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ เสียสละ ดังนั้นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นจะช่วยฝึกฝนนักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็น และได้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ สามารถนำมาประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวัน เพราะเราเชื่อว่า “ การเรียนทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น ”

                  กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่เราจัดขึ้นยังช่วยเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยฝึกการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อน ระหว่างพี่ – น้อง ทำให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสนิทสนม มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน นักเรียนสามารถเรียนรู้มารยาทในการเข้าสังคมได้ อีกทั้งยังทำให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักบริหาร ทำให้นักเรียนสามารถทำงานได้ทุกระดับ เป็นการฝึกงานจริงภายใต้คำแนะนำดูแลของครูอาจารย์ก่อนที่เด็กจะต้องก้าวออกไปสู่โลกภายนอกระบบการบริหาร และการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นเลิศ
            ผู้บริหารมองการไกล
                        ตลอดระยะเวลาหลายปีที่คณะผู้บริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้จัดการบริหารมา ปัจจุบันพวกเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการมีเอกภาพในเชิงนโยบายดำเนินงาน โดยใช้ความร่วมมือร่วมใจของทีมงานบริหาร คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่าย โรงเรียนจึงได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินทุกระดับช่วงชั้นอยู่ในเกณฑ์คะแนนเหนือว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด

           
           ครูทุกท่านสามารถดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี

                        คุณครูทุกท่านดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง คอยตามติดทุกพฤติกรรมของนักเรียน คุณครูทุกท่านยังเล็งเห็นถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้ทั้งเรื่องการเรียน หรือการดำเนินชีวิต สมกับคำกล่าวที่ว่า “คุณครูคือพ่อแม่คนที่ 2”


          บริการรถตู้รับ – ส่ง
                       ทางโรงเรียนมีบริการรถตู้รับ – ส่งนักเรียนครอบคลุมทั้งจังหวัดนครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียงทั้งสิ้น 59 คัน เพื่อความมั่นใจของผู้ปกครองในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน อีกทั้งพนักงานขับรถตู้ทุกคนผ่านการคัดเลือก และได้รับการอบรมดูแลอย่างเข้มงวดกับทางโรงเรียน            อาคารสถานที่
                          -   ทางโรงเรียนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV กว่า 100 ตัวทั่วทุกมุมอาคารเรียน เพื่อดูแลเอาใจใส่ทุกย่างก้าวของเรียนอย่างใกล้ชิด
                          -   มีแม่บ้านทำความสะอาดอาคารเรียนตลอดทั้งวัน
                          -   มีคุณครูเวรตามจุดต่าง ๆ ตามอาคาร เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความปลอดภัยแก่นักเรียน
 
 
สภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้
            ห้องเรียนโปร่ง สบาย
                        ห้องเรียนทุกห้องภายในโรงเรียนได้รับการออกแบบมาอย่างกว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์สื่ออำนวยความสะดวกที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งยังเป็นห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง เพื่อสร้างสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

            บรรยากาศการเรียนที่หลากหลาย ภายในรั้วสุคนธีรวิทย์
                        มิใช่แค่ภายในห้องเรียนเท่านั้นที่ทางโรงเรียนจัดความเหมาะสมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ แต่ยังเป็นสถานที่ภายนอกห้องเรียนอีกด้วย เช่น

                 -    ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกเครื่อง           
                 -    ห้องสมุด พร้อมระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์                             
                 -    ห้องประชุม
                 -    ห้องดนตรีสากล
                 -    สนามกีฬากลางแจ้ง และสนามกีฬาในร่ม
                 -    สระว่ายน้ำ
                 -    สวนสมุนไพร
                 -    แปลงการเกษตร อาทิ เล้าไก่ แปลงผัก ฯลฯ

บุตรหลานของท่าน เหมือนบุตรหลานของเรา ที่ "สุคนธีรวิทย์"

3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 48 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      เทศน์มหาชาติประจำปีการศึกษา 2559 29/ก.ค./2559
      รู้จักกับ องค์อุปถัมภ์โรงเรียน พระพุทธพยากรณ์ 22/ส.ค./2558
      ทำไมต้อง สุคนธีรวิทย์ ? 27/ก.ค./2558
      มาทดสอบ IQ และ EQ กันเถอะ 3/ก.พ./2558
      เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติประจำปี 12/ธ.ค./2556ความคิดเห็นที่ 1 อังคาร ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 21:12:47
  ข้อความ :

     การเรียนระดับมัธยมศึกษาวิชาคณิตและวิทย์เรียนควบคู่ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยหรือเปล่าคะ


โดย : Intirarat@gmail.com    ไอพี : 61.7.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 เสาร์์ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:57:07
  ข้อความ :

     ปี2560. เปิดรับสมัคร ปะถม - มัธยมต้น เมื่อไหร่ค่ะ


โดย : gunnatta@gmail.com    ไอพี : 27.55.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 อาทิตย์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 21:31:43
  ข้อความ :

     สอบถามระเบียบการเข้าเตรียมอนุบาล ค่ะ


โดย : Namphungp@sau.ac.th    ไอพี : 1.46.xxx.xxx

1ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ djnewz@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป