[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ || Sukhondheerawidh School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
เกียรติยศชาวสุคนธ์
ครู/เจ้าหน้าที่
นักเรียน
poll

   อยากให้โรงเรียนปรับปรุงส่วนไหนมากที่สุด


  1. ห้องสมุด
  2. ความเร็ว Internet
  3. สนามกีฬาในร่ม
  4. สถานที่จอดรถยนต์
  5. ระบบการบริหารงาน
  6. เทคโนโลยีภายในห้องเรียน


ข่าวด่วน
 

  
ประวัติโรงเรียน  
 

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
 
สถานที่ตั้ง

                เลขที่ 304   หมู่ที่ 8   ตำบลสามพราน   อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม
                รหัสไปรษณีย์ 73110   โทรศัพท์ 034 – 325782 – 5   โทรสาร 034 – 325785
                Website : www.sukhon.ac.th     E – mail :  sukhon@sukhon.ac.th

 
ประวัติโรงเรียน


 
                โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ (เสริมสิทธิ์วิทยา) เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2545 โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนางสาวปิยะวรรณ   จันทร์สมบูรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต
                ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคณะผู้บริหารชุดใหม่ ได้เปิดสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รวม 13 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 349 คน

 
 

                ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รวม 18 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 622 คน
                ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รวม 23 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 915 คน เต็มจำนวนตามที่ได้รับอนุญาต


  

  
                ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ เป็นอาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 54 ห้องเรียน โดยพระครูสุนทรสิทธิการ (สุคนธ์ สุคนฺธธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ได้อนุญาตให้สร้างโรงเรียนแห่งนี้บนพื้นที่ดินซึ่งเป็นมรดกของท่านเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยาเป็นโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2552 ในปีนี้โรงเรียนได้เปิดสอนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 38 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,540 คน
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม 41 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,698 คน

 
 


 
                ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม 42 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,728 คน
                ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม 42 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,759 คน
                กล่าวได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 6 ปี (ปีการศึกษา 2549 – 2554) การดำเนินกิจการของโรงเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โรงเรียนเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับจากจำนวนนักเรียน 300 คนเศษ เพิ่มเป็น 1,759 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง 6 รุ่น

 
 

 
สถิตินักเรียน
 

ปีการศึกษา อ.1 - 3 ป.1 - 3 ป.4 - 6 ม.1 - 3 ม.4 - 6 รวม (คน) จำนวน
ห้องเรียน
2548 19 3 - - - 22 4
2549 23 24 - 131 171 349 13
2550 55 81 27 240 219 622 18
2551 96 112 91 358 258 915 23
2552 215 222 282 522 299 1,540 38
2553 222 236 276 626 338 1,698 41
2554 213 237 268 631 379 1,728 42
2555 181 270 277 602 429 1,759 42

  


 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 

อักษรย่อ                     ส.ธ.ว.
 
สีประจำโรงเรียน         เหลือง – ม่วง
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นราชพฤกษ์
 
คติธรรม                      ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ  (คนที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
 
ปรัชญา                       นำพัฒนาการ ผสานการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
 
เอกลักษณ์                  จัดการศึกษาเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน
 
อัตลักษณ์                   มีคุณภาพ คู่คุณธรรม รักความเป็นไทย
 
วิสัยทัศน์

               โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม


 
 
พันธกิจ

    1.จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่ดีงามรักความเป็นไทย
    2.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    3.จัดระบบบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
    4. สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
    5. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
    6. จัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 
เป้าประสงค์

     1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
     2. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
     3. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
     4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและได้รับความเชื่อถือศรัทธาเพิ่มขึ้น
     5. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นคนเก่ง คนดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
     6. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกันเป็นกลุ่ม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

  1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2.ซื่อสัตย์สุจริต
  3.มีวินัย
  4.ใฝ่เรียนรู้
  5.อยู่อย่างพอเพียง
  6.มุ่งมั่นในการทำงาน
  7.รักความเป็นไทย
  8.มีจิตสาธารณะ