ชื่อ - นามสกุล :นายชรินทร์ รีนับถือ
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :