ชื่อ - นามสกุล :นางกรรณิกา มาเรียน
ตำแหน่ง :หัวหน้าระดับประถมศึกษา 4-6
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :