ชื่อ - นามสกุล :ผศ.ดร.ปรางศรี พณิชยกุล
ตำแหน่ง :ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
หน้าที่หลัก :ประธานกรรมการบริหารงานโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการบริหารงานโรงเรียน