ชื่อ - นามสกุล :นางแน่งน้อย ตราชู
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารงานโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม / แผนก : ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :