ชื่อ - นามสกุล :นายมนต์ชัย มั่นวศิน
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารงานด้านกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :