การงานอาชีพและเทคโนโลยี

/การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2017-09-19T15:22:08+07:00

นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยนายทะเบียน

ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต   เกษทองมา
หัวหน้างานรักษาดินแดน

นายจิรายุ   คุ้มถนอม
หัวหน้างานซ่อมบำรุง

นางสาวดวงพร   จันทร์สมบูรณ์
หัวหน้างานโภชนาการ

นายธวัช   วิบูลย์ชาติ

นายพรพจน์   พฤกษานันท์

นางสาวพิมพ์มาส   เพชรขาวช่วย

นายธนา   บุญชู

นางสาวอิสรีย์   อริยะวรชัย

นางสาวบุณรดา   ยุรชาติ