ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน

/ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน 2017-09-05T23:39:14+07:00

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ

ส.ธ.ว.

สีประจำโรงเรียน

เหลือง – ม่วง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

คติธรรม

ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ

คนที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์

ปรัชญา

นำพัฒนาการ ผสานการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

เอกลักษณ์

จัดการศึกษาเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน

อัตลักษณ์

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2560 – 2562 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ เป็นสถานศึกษาชั้นนำ เลิศล้ำทางวิชาการ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ใช้หลักธรรมนำชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ

พันธกิจ

 1. พัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 2. พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 3. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนและท้องถิ่น
 5. พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างสมรรถนะสำคัญ การอ่าน คิด วิเคราะห์ผู้เรียน และผลการทดสอบระดับชาติ
 6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 8. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
 9. ส่งเสริมครูและบุคลากรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
 10. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 11. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

1.1 จัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม นำไปสู่การบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาที่กำหนด

1.2 ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผล และได้รับความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง

1.3 สร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิทยาการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

1.4 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้เป็นรูปธรรม มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบได้จนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการคิดเป็น ทำเป็น และมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

2.2 สร้างมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง

2.3 ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

2.4 เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

2.6 สนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมด้านสุนทรียภาพผู้เรียน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์

2.7 ส่งเสริมทักษะภาษาไทย นิสัยรักการอ่าน พัฒนาศักยภาพตามความสามารถ ความถนัดของผู้เรียน

2.8 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

2.9 ปลูกฝังผู้เรียนด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.10 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน รู้จักอยู่อย่างพอเพียง มุ่งเน้นในการทำงานและรักความเป็นไทย

2.11 สนับสนุนผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร

3.1 สนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นมืออาชีพและตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.2 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี จัดระบบสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ทุกฝ่ายต่อเนื่องทุกปี

3.3 จัดระบบการวัดผล ประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง โดยวิธีการที่หลากหลาย จัดระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

3.4 จัดระบบนิเทศการศึกษาให้เป็นระบบ เป็นรูปธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

3.5 ส่งเสริมการทำวิจัยอย่างจริงจัง ถูกต้องตามหลักวิชา ทั้งวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยหน่วยงาน เพื่อนำผลมาจัดการความรู้และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.6 สนับสนุนผู้บริหารและครูสร้างนวัตกรรม ผลงานทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน

3.7 พัฒนาทักษะของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ทักษะพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4.1 ส่งเสริมผู้เรียน บุคลากรใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายใน – ภายนอกที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และเนื้อหาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

4.2 สร้างบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้มีพื้นที่สีเขียว สบายตา สบายใจกับผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง

4.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีภายในสถานศึกษาที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

4.4 พัฒนาระบบบริหารห้องสมุดเพื่อบริการผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

5.1 ปลูกฝังความเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน ในเรื่อง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

5.2 สร้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ในเรื่อง จัดการศึกษาเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นที่รับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มาตรการส่งเสริม

6.1 จัดทำโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

6.2 จัดทำโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ในการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 2. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
 4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและได้รับความเชื่อถือศรัทธาเพิ่มขึ้น
 5. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นคนเก่ง คนดี มีความภูมิใจในความเป็นไทย
 6. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกันเป็นกลุ่ม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

การบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ มีคณะกรรมการบริหารงาน 2 ชุด คือ

ชุดที่ 1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีหน้าที่กำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล เป็นประธานกรรมการ

ชุดที่ 2 คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน มีหน้าที่ดำเนินงานโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี  พณิชยกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวสายหยุด  น้อยพิทักษ์ เป็นผู้จัดการ และนางแน่งน้อย  ตราชู เป็นผู้อำนวยการ

ระบบโครงสร้างการบริหาร แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายงบประมาณ กระจายอำนาจในการบริหาร โดยมีรองผู้อำนวยการรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน) ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

ปัจจุบัน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ดำเนินกิจการโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล
ปริญญาเอก (Ed.D.) สาขาหลักสูตรการสอนและภาษาศาสตร์ประยุกต์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้จัดการ
นางสาวสายหยุด   น้อยพิทักษ์
ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้อำนวยการ
นางแน่งน้อย   ตราชู
ปริญญาโท (M.A.) สาขาการบริหารการศึกษา
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางกฤษณา   มั่นวศิน
ปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายมนต์ชัย   มั่นวศิน
ปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นายธนิต   พณิชยกุล
กำลังศึกษาปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
และผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
นางสาวศุภมาส   พณิชยกุล
ปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา   เอี่ยมน้อย
ปริญาตรี (ค.บ.) สาขาภาษาไทย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกมัธยมศึกษา
นางสิริรัตน์   เยาวนนท์
ปริญาตรี (ศศ.บ.) สาขาภาษาไทย

นายทะเบียน
นายสุชาติ   พฤกษานันท์
ปริญญาตรี (กศ.บ.) สาขาฟิสิกส์