ทำไมต้องสุคนธีรวิทย์

/ทำไมต้องสุคนธีรวิทย์
ทำไมต้องสุคนธีรวิทย์ 2017-09-07T17:21:48+07:00

ที่นี่…เรา…จัดการศึกษาเด่น เน้นคุณภาพผู้เรียน

 ในระดับชั้นปฐมวัย

สถานศึกษากำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย คือ  “เด็กดี  รักความเป็นไทย”   โดยเด็กได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจรู้จักการแบ่งปัน มีความอ่อนน้อม  เคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้ มีวัฒนธรรมที่ดีงามตามประเพณีไทย  สอดคล้องกับเอกลักษณ์ “ จัดการศึกษาเด่น  เน้นคุณภาพผู้เรียน ”  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดกิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมรีไซเคิล  และกิจกรรมปลูกผัก เป็นต้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดการสอนดนตรีให้กับนักเรียน จึงทำให้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยของเรามีพัฒนาการเป็นไปอย่างเหมาะสมตามวัยครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม

 ระดับประถมศึกษา

 สำหรับการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาอย่างเท่าเทียม ให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนอย่างทั่วถึง ไม่แบ่งแยก เราคำนึงถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญมากในปัจจุบัน เราจึงใช้หลักสูตรคณิต – วิทย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ  โดยเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรคณิต – วิทย์ที่เป็นภาษาไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน  สอนโดยเจ้าของภาษา นักเรียนจึงมีความเพลิดเพลินไปกับการเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

และแน่นอนว่าเราไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะวิชาการเท่านั้น แต่เรายังคำนึงถึงด้านดนตรี ด้านพลานามัยของนักเรียนด้วย โดยได้เพิ่มสนามกีฬาในร่ม และสระว่ายน้ำให้กับเด็ก เพื่อเด็กจะได้พัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

    ระดับมัธยมศึกษา

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จ จึงถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เราได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรคณิต –วิทย์ เพื่อฝึกเด็กให้มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และก้าวทันโลกในปัจจุบัน

เราได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเป็นผู้สอนในวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ในรูปแบบของนิสิตนักศึกษา และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย อีกทั้งเรายังให้เจ้าของภาษาเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Play & Learn นักเรียนจึงสนุกสนานกับการเรียนรู้ และรู้สึกว่าภาษาเป็นเรื่องน่าค้นหา

ด้วยการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 3 ระดับ จึงทำให้สุคนธีรวิทย์ได้รับการยอมรับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน  นักเรียนของเราสอบแข่งขันเข้าสู่โครงการโอลิมปิกวิชาการได้ทุกปี นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ 100 % ทุกรุ่นนับตั้งแต่เปิดโรงเรียนมา และในปีการศึกษา 2557 สุคนธีรวิทย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการันตีความสามารถทางวิชาการ O-NET ทั้ง 3 ระดับชั้นเพียงโรงเดียวในจังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ : สามารถดูผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกรุ่น ได้ที่ เมนู “หอเกียรติยศ”

นำพัฒนาการ ผสานการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

            โรงเรียนอยากเห็นลูกศิษย์ของเราโตขึ้นอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จตามที่พวกเขาต้องการ และเด็กจะต้องสามารถรับมือกับการดำเนินชีวิตได้ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเสริมวิชาการโดยผ่านการปฏิบัติ ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันโดยจัดเป็นชุมนุม หรือชมรมต่าง ๆ เพราะเราเชื่อว่าศักยภาพการเรียนรู้อยู่ที่ใจ เริ่มจากการใฝ่รู้ การมีจิตอาสา ความมีสติ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ เสียสละ ดังนั้นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นจะช่วยฝึกฝนนักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็น และได้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ สามารถนำมาประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวัน เพราะเราเชื่อว่า…

“ การเรียนทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น ”

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่เราจัดขึ้นยังช่วยเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยฝึกการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อน ระหว่างพี่ – น้อง ทำให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสนิทสนม มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน นักเรียนสามารถเรียนรู้มารยาทในการเข้าสังคมได้ อีกทั้งยังทำให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักบริหาร ทำให้นักเรียนสามารถทำงานได้ทุกระดับ เป็นการฝึกงานจริงภายใต้คำแนะนำดูแลของครูอาจารย์ก่อนที่เด็กจะต้องก้าวออกไปสู่โลกภายนอก

ระบบการบริหาร และการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นเลิศ
           

ผู้บริหารมองการไกล

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่คณะผู้บริหารโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ได้จัดการบริหารมา ปัจจุบันพวกเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการมีเอกภาพในเชิงนโยบายดำเนินงาน โดยใช้ความร่วมมือร่วมใจของทีมงานบริหาร คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่าย โรงเรียนจึงได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินทุกระดับช่วงชั้นอยู่ในเกณฑ์คะแนนเหนือว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด

ครูทุกท่านสามารถดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี
คุณครูทุกท่านดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง คอยตามติดทุกพฤติกรรมของนักเรียน คุณครูทุกท่านยังเล็งเห็นถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้ทั้งเรื่องการเรียน หรือการดำเนินชีวิต สมกับคำกล่าวที่ว่า

“คุณครูคือพ่อแม่คนที่ 2”

 บริการรถตู้รับ – ส่ง
ทางโรงเรียนมีบริการรถตู้รับ – ส่งนักเรียนครอบคลุมทั้งจังหวัดนครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียงทั้งสิ้น 59 คัน เพื่อความมั่นใจของผู้ปกครองในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน อีกทั้งพนักงานขับรถตู้ทุกคนผ่านการคัดเลือก และได้รับการอบรมดูแลอย่างเข้มงวดกับทางโรงเรียน

  อาคารสถานที่
–   ทางโรงเรียนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV กว่า 100 ตัวทั่วทุกมุมอาคารเรียน เพื่อดูแลเอาใจใส่ทุกย่างก้าวของเรียนอย่างใกล้ชิด
–   มีแม่บ้านทำความสะอาดอาคารเรียนตลอดทั้งวัน
–   มีคุณครูเวรตามจุดต่าง ๆ ตามอาคาร เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความปลอดภัยแก่นักเรียน

สภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้
            ห้องเรียนโปร่ง สบาย
ห้องเรียนทุกห้องภายในโรงเรียนได้รับการออกแบบมาอย่างกว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์สื่ออำนวยความสะดวกที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งยังเป็นห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง เพื่อสร้างสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

 

            บรรยากาศการเรียนที่หลากหลาย ภายในรั้วสุคนธีรวิทย์
มิใช่แค่ภายในห้องเรียนเท่านั้นที่ทางโรงเรียนจัดความเหมาะสมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ แต่ยังเป็นสถานที่ภายนอกห้องเรียนอีกด้วย เช่น

–    ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกเครื่อง
–    ห้องสมุด พร้อมระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์
–    ห้องประชุม
–    ห้องดนตรีสากล
–    สนามกีฬากลางแจ้ง และสนามกีฬาในร่ม
–    สระว่ายน้ำ
–    สวนสมุนไพร
–    แปลงการเกษตร อาทิ เล้าไก่ แปลงผัก ฯลฯ

บุตรหลานของท่าน เหมือนบุตรหลานของเราที่ “สุคนธีรวิทย์”

บทความโดย นายสิรวิชญ์ จันทร์ทอง
ศิษย์เก่าโรงเรียนสุคนธีรวิทย์รุ่น 9 (ประธานนักเรียน)
ปัจจุบันศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ตำแหน่งหัวหน้านิสิตฝ่ายชายภาควิชาเคมีวิศวกรรม)