ประวัติโรงเรียน

/ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน 2017-09-05T22:55:07+07:00

 

           โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ (เสริมสิทธิ์วิทยา) เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2545
โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา

                           ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เปิดสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รวม 13 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 349 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต

                          ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รวม 18 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 622 คน

                  ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รวม 23 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 915 คน เต็มจำนวนตามที่ได้รับอนุญาต

                  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ เป็นอาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 54 ห้องเรียน โดยพระครูสุนทรสิทธิการ (สุคนธ์ สุคนฺธธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ได้อนุญาตให้สร้างโรงเรียนแห่งนี้บนพื้นที่ดินซึ่งเป็นมรดกของท่านเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยาเป็นโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2552 ในปีนี้โรงเรียนได้เปิดสอนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 38 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,540 คน

ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม 41 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,698 คน

ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม 42 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,728 คน

ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม 42 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,759 คน

ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม 43 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,905 คน

ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนได้ขยายห้องเรียน เปิดอาคารเรียนหลังที่ 2 โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ในปีนี้ โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม 55 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 2,130 คน

ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม 57 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 2,328 คน

 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม 65 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 2,539 คน

 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมีชั้นเรียน รวม 68 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 2,537 คน

                กล่าวได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การดำเนินกิจการของโรงเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โรงเรียนเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับจากจำนวนนักเรียน 300 คนเศษ เพิ่มเป็น 2,537 คน และทางโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกรุ่น