ผู้บริหาร

/ผู้บริหาร
ผู้บริหาร 2019-11-28T15:33:00+07:00

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล
ปริญญาเอก (Ed.D.) สาขาหลักสูตรการสอนและภาษาศาสตร์ประยุกต์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้จัดการ
นางสาวสายหยุด   น้อยพิทักษ์
ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อำนวยการโรงเรียน
นายมนต์ชัย   มั่นวศิน
ปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายทินกฤต พณิชยกุล
ปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นางกฤษณา   มั่นวศิน
ปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นายธนิต   พณิชยกุล
กำลังศึกษาปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
และผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
นางสาวศุภมาส   พณิชยกุล
ปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา   ทองสมเพียร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกมัธยมศึกษา
นางสิริรัตน์   เยาวนนท์
ปริญาตรี (ศศ.บ.) สาขาภาษาไทย

นายทะเบียน
นายสุชาติ   พฤกษานันท์
ปริญญาตรี (กศ.บ.) สาขาฟิสิกส์