ผู้บริหาร

/ผู้บริหาร
ผู้บริหาร 2017-09-19T16:17:37+00:00

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี   พณิชยกุล
ปริญญาเอก (Ed.D.) สาขาหลักสูตรการสอนและภาษาศาสตร์ประยุกต์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้จัดการ
นางสาวสายหยุด   น้อยพิทักษ์
ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้อำนวยการ
นางแน่งน้อย   ตราชู
ปริญญาโท (M.A.) สาขาการบริหารการศึกษา
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางกฤษณา   มั่นวศิน
ปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายมนต์ชัย   มั่นวศิน
ปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นายธนิต   พณิชยกุล
กำลังศึกษาปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
และผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
นางสาวศุภมาส   พณิชยกุล
ปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา   เอี่ยมน้อย
ปริญาตรี (ค.บ.) สาขาภาษาไทย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกมัธยมศึกษา
นางสิริรัตน์   เยาวนนท์
ปริญาตรี (ศศ.บ.) สาขาภาษาไทย

นายทะเบียน
นายสุชาติ   พฤกษานันท์
ปริญญาตรี (กศ.บ.) สาขาฟิสิกส์