ภาษาต่างประเทศ

/ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ 2017-09-19T15:16:25+07:00

นางสาวพจวรรณ วรรณฤมล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางแน่งน้อย   ตราชู
ผู้อำนวยการ

นางสาวศุภมาส พณิชยกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล

นางกฤษณา   มั่นวศิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายทินกฤต   พณิชยกุล

นางสาวกนกนาค   ปรีดิพันธุ์

นางกอบกาญ   ครองสนั่น

นางสาวขวัญเรือน   ไชยตาแสง

นางภัทราพร   ประมวลทอง

นางสาวลักษณา   ปลีสนิท

นางสาววรนุช   ศิริทองเกษตร

นางสาวสุตาภัทร์   คล้ายเข็ม

นางสาวอัญชลี   ศรีแก้วช่วง

Daryl Mondia Alfaro

Loida Serino Naces

Shen Ting

Randy Abonante Naces

Richard S. Bantayan

Ssemwanga FaiSal Nash

Winnie Mayinja

Zhuang Wenting