ภาษาไทย

/ภาษาไทย
ภาษาไทย 2017-09-19T16:09:49+07:00

นางสาวสิริรัตน์   เยาวนนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกมัธยมศึกษา

นางสาวขนิษฐา   ทองสมเพียร
หัวหน้างานพัสดุ

นายสิทธิวัฒน์   วัชรานันท์
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวขนิษฐา   เอี่ยมน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา

นางสาวกรรณิกา   มาเรียน
หัวหน้าประถมศึกษาตอนปลาย

นางสาวภารดี   มีเจริญ
หัวหน้ามัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวจีรนันท์   บุญช่วย

นางสาวทิพวรรณ   จิ๋วแก้ว

นางสาวจตุพร   บุญลือ

นางสาววรรณิภา   เทียนไธสง

นางสาวกาญจนาภา   จันทฤทธิ์

นางสาวสุจิตรา   แพงไธสง

นางสาวสุนิสา   กลัดจ้อย