วิทยาศาสตร์

/วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 2017-09-19T15:29:42+07:00

นางสาวพัศภัสสรณ์   กลิ่นระรวย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวบัณฑิตา   เอี๊ยะมณี

นางสาวณัฐธิดา   แก้วคำ

นางสาวภัทรา   ใจบุญ

นางสาวพรพิมล   มอญถนอม

นางสาวพรพิมล   ปรีชาสกุลวงศ์

นายรุ่งโรจน์   อภัยโส

นางสาววิภาวรรณ   ลิ้มประเสริฐ

นายสรศักดิ์   งามสง่า

นางสาวสร้อยทอง   เกษตรเสริมวิริยะ