ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

/ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 2017-09-19T15:18:26+07:00

นายรัตนชัย อรรถพลภูษิต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
หัวหน้างานอาคารและสถานที่

นางสาวฐิติมา   เนี๊ยะอั๋น

นายณฐพล   สุนทรกระจ่าง

นายประยุทธ   เกตุทอง

นางสาวพัชรินทร์   หลีศิริ

นางสาวพิทยารัตน์   รามัญอุดม

นางสาวสุวนันท์   คำทองดี

นางสาววารี   สังข์เสือโพธิ์

นายศุภชัย   เปลี่ยนกลิ่น