สังคมศึกษาฯ

/สังคมศึกษาฯ
สังคมศึกษาฯ 2017-09-19T09:53:37+07:00

นายชรินทร์   รีนับถือ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายนิติพันธ์   ปิ่นทอง

นางสาวปริศนา   รอดมณี

นางสาววราลี   อยู่สงค์

นางสาวสมฤทัย   สมบัติ

นางสาวสุกานดา   อิ่มบุญ

นายอัษฎาวัชร์   สามงามยา

นายอิทธิรักษ์   ปาลวัฒน์