สุขศึกษาและพลศึกษา

/สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา 2017-09-19T14:07:17+07:00

นายสนติเวศ   ถาวรสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายมนต์ชัย   มั่นวศิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสมพงษ์   สายน้ำผึ้ง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกอบบุญ   แดงสุวรรณ

นายณัฐพล   แข็งขัน

นางสาวเบญจมาศ   ภู่เสวก

นายประดิษฐ์กูล   ศรีทับทิม

นายราเชนทร์   ประกอบพร

นายวุฒินันท์   คงทรัพย์

นายสถาพร   ดีประเสริฐ

นายสิทธา   ประมวลทอง