องค์อุปถัมภ์โรงเรียน

/องค์อุปถัมภ์โรงเรียน
องค์อุปถัมภ์โรงเรียน 2017-09-05T16:12:23+07:00

พระพุทธพยากรณ์

ประวัติ พระราชาคณะที่…พระพุทธพยากรณ์

สมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ เจ้าอยู่หัว ทรงคุ้นเคยกับ ท่านขรัว  วัดอัปสรสวรรค์ ทุกครั้งเป็นที่แม่นยำยิ่งนัก    ต่อมาเจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์ว่างลง   จึงแต่งตั้งให้ท่านขรัว (อ่อนหรือกล่ำ)  เป็นพระครูที่พระครูพุทธพยากรณ์พระครูพุทธพยากรณ์  (อ่อนหรือกล่ำ)  เจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์อายุได้ 79  ปี จึงมรณภาพ

พระครูพุทธพยากรณ์ (มั่น)   เจ้าอาวาส วัดอัปสรสวรรค์   มรณภาพอายุได้ 74 ปี  พระราชทานน้ำชำระศพ หีบสลักมังกรเป็นเกียรติยศพระครูพุทธพยากรณ์ (กวย) เดิมเป็นพระสมุห์ ฐานานุกรม ของพระครูพุทธพยากรณ์(มั่น) ภายหลังได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์  ที่พระครูพุทธพยากรณ์  พระพุทธพยากรณ์ (เจริญ อุปติสฺโส) เจ้าอาวาส วัดอัปสรสวรรค์ อายุได้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2449 เป็นพระครูที่ พระพุทธพยากรณ์ พุทธศักราช 2448 – 2449  รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  ต่อมาได้เป็นพระราชาคณะในราชทินนามเดิมและได้ปกครองวัดตลอดมาจนมรณภาพ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมพุทธศักราช 2494   ตำแหน่ง “พระครูพุทธพยากรณ์ ว่างลง 63 ปี”

จนเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้ทรงพระราชทาน ราชทินนามพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพุทธพยากรณ์ กับพระครูสุนธรสิทธิการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร (วัดพลับ)

ประวัติโดยย่อพระพุทธพยากรณ์
        พระครูสุนทรสิทธิการ  (สุคนธ์ สุคนฺธธโร)   เริ่มบวชเรียนเป็นครั้งแรก  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2510  ณ วัดท่าข้าม  ต่อมาจำพรรษา ณ วัดบางช้างเหนือ ระยะเวลา 11 ปี
– พ.ศ. 2522  –  ปัจจุบัน      จำพรรษา ณ วัดราชสิทธาราม  บางกอกใหญ่
– พ.ศ. 2552                         ให้ใช้ที่ดินก่อสร้างอาคารเรียน หลังที่ 1  จำนวน  7 ไร่
– พ.ศ. 2557                       ประสานงานกับเจ้าของที่ดินสำหรับจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารเรียน หลังที่ 2 จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
สมณศักดิ์
– พระครูชั้นเอก    ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอารามหลวง
– องค์อุปถัมภ์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์  (บริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล)
ผลงานทางการศึกษา
– เข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์    ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช   ในวันอาทิตย์ ที่13 พฤษภาคม  2555
ความสามารถพิเศษ
– ผู้ชำนาญการ ด้านโหราศาสตร์ ภาควิชาคำนวณ
– ผู้ชำนาญการ ด้านโหราศาสตร์ ภาคพยากรณ์