เพลงมาร์ชสุคนธีรวิทย์

/เพลงมาร์ชสุคนธีรวิทย์
เพลงมาร์ชสุคนธีรวิทย์ 2017-09-06T10:27:46+07:00

มาร์ชโรงเรียนสุคนธีรวิทย์

โรงเรียนงามนามสุคนธีรวิทย์อบรมศิษย์สัมฤทธิ์ผลชนกล่าวขาน

ราชพฤกษ์ช่อเหลืองทองมองตระการ งามตระหง่านสามพรานก้องยกย่องไกล

องค์ปฐมเจดีย์ไทยฉายรังสี ใต้ฐานมี สธว. ก่อแสงใส

พระสุคนธ์คืออีกแสงแหล่งรวมใจ นำพาให้เห็นหนทางสว่างดล

ยึดหน้าที่คุณธรรมนำความรู้ ฝึกหัดครูให้เป็นครูผู้ฝึกฝน

เร่งร่วมรัฐพัฒนาตน  สู่สากลก้าวหน้าไกลให้ชีวา

เหลือง – ม่วงงามช่วงโชติรุ่งโรจน์ยิ่ง เรียนรู้จริงทำจริงสิ่งศึกษา

ลูกสุคนธีรวิทย์จิตศรัทธา  ร่วมเดินหน้ามุ่งพัฒนาพาก้าวไกล